Форма для входу

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Клочко Iван Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   13.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, Контрактова площа, 4
4. Код за ЄДРПОУ
02405534
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 230-70-78 230-70-80
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.03.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №50 Вiдомостi НКЦПФР 15.03.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://pat-ukrrest.com.ua/ в мережі Інтернет 14.03.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/пДата вчинення діїПовне найменування акціонерного товариства до зміниПовне найменування акціонерного товариства після зміни
1234
1 13.03.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦIЯ"
Зміст інформації:
Згiдно з прийнятим рiшенням 10.03.2017 р. рiчними загальними зборами Товариства (Протокол № 26 рiчних загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" вiд 10.03.2017 р.), вирiшили змiнити тип Товариства з публiчного на приватне. 13.03.2017 р. визначено датою здiйснення державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.